reģistrē
pirkumu
un laimē

Reģistrācija beigusies!
Čeka attēls vai tā kopija
Izvēlies failu

reģistrē
pirkumu
un laimē

pērc

jebkuru Milka šokolādi

saglabā

pirkuma dokumentu

reģistrē

mondelezpromo.com

laimē

1000 € vai dāvanu maisu
ar Milka produktiem

uzvarētāji
noteikumi
 1. PREČU IZPLATĪTĀJS:
  1. UAB “Mondelez Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 303046543, juridiskā adrese: Taikos pr. 88, LT-51182, Kauņa. Lietuva.
 1. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
  1. SIA “SOMESE Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40103207278, juridiskā adrese: Brīvības iela 103–4, Rīga, LV–1001, Latvija.
 1. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
  1. Loterija notiek internetveikalos un veikalos visā Latvijas teritorijā.
 1. LOTERIJAS NORISES LAIKI:
  1. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2023. gada 23. janvāra līdz 2023. gada 26. februārim.
  2. Loterijas laimētāji tiks publicēti www.mondelezpromo.com 2 (divu) darba dienu laikā pēc katras izlozes.
  3. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts 2023. gada 3. martā mājas lapā www.mondelezpromo.com.
  4. Loterijas norises laiks ir no 2023. gada 23. janvāra līdz 2023. gada 3. martam.
  5. Pieteikšanās “MILKA” produktu komplektu saņemšanai ar piegādi, un pieteikšanās naudas balvu saņemšanai ir līdz 2023. gada 10. martam.
  6. “MILKA” produktu komplektu izsniegšana loterijas organizētāja birojā ir līdz 2023. gada 17. martam.
  7. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2023. gada 24. martam.
 1. BALVAS:
  1. Balvu fonds sastāv no 105 (viens simts piecām) balvām:
   1. 5 (piecām) naudas balvām, katras 1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro, 00 eiro centi) apmērā.
   2. 100 (viens simts) “MILKA” produktu komplektiem. Katrs produktu komplekts satur:
    • 1 (vienu) šokolādes tāfelīti “Milka Chocolate Dessert” 100 g.
    • 1 (vienu) šokolādes tāfelīti “Milka Bubbly Milk” 90 g.
    • 2 (divas) šokolādes tāfelītes “Milka Wholenut” 100 g.
    • 1 (vienu) šokolādes tāfelīti “Milka Oreo cookies” 100 g.
    • 2 (divas) šokolādes tāfelītes “Milka Oreo” 300 g.
    • 2 (divas) šokolādes tāfelītes “Milka Peanut caramel” 276 g.
    • 1 (vienu) šokolādes tāfelīti “Milka Strawberry Cheesecake LED” 300 g.
  2. Kopējā balvu fonda vērtība ir 7 770,00 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit eiro, 00 eiro centi).
 1. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
  1. Loterijā drīkst piedalīties jebkura 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu sasniegusi Latvijas Republikā dzīvojoša fiziska persona.
  2. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam laika periodā no 2023. gada 23. janvāra līdz 2023. gada 26. februārim jebkurā internetveikalā vai veikalā Latvijas teritorijā jāiegādājas jebkura no loterijas noteikumu Pielikumā Nr. 1 atrunātajām zīmola “MILKA” šokolādes tāfelītēm.
  3. Pēc loterijas noteikumiem atbilstoša pirkuma veikšanas, dalībnieks bez maksas reģistrējas mājas lapā www.mondelezpromo.com, obligāti norādot savu vārdu, uzvārdu, pirkuma apliecinoša dokumenta (čeka, pirkuma rēķina vai preču piegādes pavadzīmes) numuru, kontakttālruni, e-pasta adresi un pilsētu, kurā veikts loterijas produkta pirkums.
  4. Dalībnieks pēc brīvas izvēles reģistrācijas brīdī var ielādēt arī pirkuma apliecinoša dokumenta attēlu ar skaidri redzamu loterijas produkta pirkumu, pirkuma apliecinoša dokumenta numuru un pirkuma veikšanas datumu.
  5. Ja reģistrācijas brīdī tiek ielādēts noteikumiem atbilstošs pirkuma apliecinoša dokumenta attēls, pirkuma apliecinoša dokumenta oriģināls nav jāsaglabā.
  6. Ja reģistrācija mājas lapā ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts.
  7. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma apliecinošu dokumentu.
  8. Katram loterijas dalībniekam ir iespējams laimēt 1 (vienu) balvu no katras no loterijas noteikumos minētajām laimestu grupām.
  9. Visi reģistrētie pirkumu apliecinošu dokumentu numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie pirkumu apliecinošu dokumentu numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, izlozē nepiedalīsies.
  10. Organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
   1. nav veicis loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu;
   2. ir reģistrējis vienu pirkumu apliecinošu dokumenta numuru vairākkārt;
   3. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkumu apliecinošu dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot pirkumu apliecinošu dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
   4. ir reģistrējis pirkumu apliecinošu dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkumu apliecinošajā dokumentā.
   5. reģistrējoties ir ielādējis nekvalitatīvu vai nepilnīgu pirkumu apliecinošu dokumenta attēlu, kurā nav iespējams identificēt, vai loterijas pirkums ir veikts atbilstoši loterijas noteikumiem;
   6. uzrāda bojātu pirkumu apliecinošu dokumenta orģinālu, kurā nav iespējams identificēt, vai loterijas pirkums ir veikts atbilstoši loterijas noteikumiem.
  11. Organizētājs neatbild par:
   1. dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties loterijas produktu vai saņemot balvu;
   2. sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām neprecizitātēm, kas radušās dalībnieka vainas dēļ;
   3. nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
  12. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei UAB “IT Solutions” datu bāzē ar mērķi nodrošināt reģistrāciju loterijai un publicēt laimētājus, kā arī reģistrāciju nodošanai SIA “SOMESE Baltic” ar mērķi noteikt laimētājus, izsniegt balvas un saglabāt dalībnieku veiktās reģistrācijas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.
 1. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
  1. Loterijas laikā tiek plānoti aptuveni 5 000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 105/5 000.
 1. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
  1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāveic loterijas noteikumiem atbilstošs pirkums, un bez maksas jāreģistrējas mājas lapā www.mondelezpromo.com.
 1. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
  1. Laimētāji tiks noteikti pēc nejaušības principa no visām loterijas noteikumiem atbilstošajām reģistrācijām, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
  2. Loterijas laimētāji tiks izlozēti 2023. gada 1., 8., 15. un 22. februārī, kā arī 1. martā, ievērojot sekojošu principu:
   1. katra izloze tiks veikta starp reģistrācijām, kas veiktas iepriekšējā nedēļā pirms attiecīgās izlozes, laika periodā no pirmdienas (ieskaitot) līdz svētdienai (ieskaitot).
   2. katrā izlozē tiks izlozēts 1 (viens) naudas balvas laimētājs un 20 (divdesmit) “MILKA” produktu komplektu laimētāji.
   3. katrā izlozē tiks izlozēti 2 (divi) naudas balvu un 10 (desmit) “MILKA” produktu komplektu rezervisti. Izlozētie rezervisti var kļūt par laimesta ieguvēju tad, ja kāda iemesla dēļ izlozētie laimestu ieguvēji nav tiesīgi saņemt laimestu vai atsakās no laimesta saņemšanas.
  3. Izlozes tiks veiktas plkst. 13:00 SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 103., 4. kabinetā, 3. stāvā, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.
 1. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
  1. “MILKA” produktu komplekti jāsaņem, un jāpiesakās naudas balvu saņemšanai SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 103, 4. kabinetā, 3. stāvā, nododot laimējušo pirkumu apliecinošu dokumentu (ja loterijas noteikumiem atbilstošs pirkumu apliecinošu dokumenta attēls netika ielādēts reģistrējoties), un uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00.
  2. Laimētāji var pieteikties naudas balvas saņemšanai arī elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu mājaslapā www.loterijatev.lv sadaļā “Balvas saņemšana”. Ja reģistrējoties netika augšupielādēts loterijas noteikumiem atbilstošs pirkuma dokumenta attēls, tas jāpievieno ar skaidri redzamu loterijas produkta pirkumu, pirkuma datumu un dokumenta numuru.
  3. Laimētājiem, kuri būs pieteikušies naudas balvas saņemšanai elektroniski, Organizētājs, pamatojoties uz laimētāja norādīto informāciju, sagatavos un uz laimētāja norādīto e-pastu nosūtīs pieteikumu balvas saņemšanai. Laimētājam pieteikumā jānorāda savs bankas konts, pieteikums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz e-pasta adresi info@somose.lv.
  4. Organizētājs pārskaitīs naudas balvu uz laimētāja norādīto bankas konta numuru 10 (desmit) darba dienu laikā pēc parakstīta pieteikuma saņemšanas.
  5. “MILKA” produktu komplektu laimētāji var pieteikties laimesta saņemšanai arī ar piegādi, aizpildot pieteikuma anketu mājaslapā www.loterijatev.lv sadaļā “Balvas saņemšana”. Ja reģistrējoties netika augšupielādēts pirkuma dokumenta attēls, tas jāpievieno ar skaidri redzamu loterijas produkta pirkumu, pirkuma datumu un dokumenta numuru.
  6. Ja, saņemot laimestu, laimētājs vēlēsies paturēt pirkumu apliecinoša dokumenta oriģinālu, uz tā tiks veiktas atzīmes, kas apliecina balvas saņemšanu ar konkrēto pirkumu apliecinošo dokumentu.
  7. Balvas netiks mainītas pret citu balvu vai izmaksātas skaidrā naudā.
  8. Balvas, kurām netiks saņemts pieteikums vai balvas netiks izņemtas šajos noteikumos noteiktajos termiņos, tiks nodotas izlozes kārtībā noteiktajiem rezervistiem, kas no tā brīža kļūst par loterijas laimētājiem. Balvas, kuras laimētāji neizņem, paliek SIA “Mondelez Baltic” īpašumā.
 1. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
  1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi, iesniedzot SIA “SOMESE Baltic” birojā, Brīvības ielā 103, 4. kabinetā, 3. stāvā, Rīgā, LV–1001 rakstisku iesniegumu.
  2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
 1. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
  1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “SOMESE Baltic, SIA “Mondelez Latvija”, UAB “Mondelez Baltic”, kā arī uzņēmumu grupas “Mondolez International” darbinieki.
  2. Laimētāji, saņemot balvu, ar parakstu apliecina, ka nav neviena no augstāk minēto uzņēmumu darbiniekiem. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek UAB “Mondelez Baltic” īpašumā.
 1. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
  1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, atrodami mājas lapās www.mondelezpromo.com.

Preču loterijas

MILKA loterija 2023”

Pielikums Nr. 1

Preču loterijā “MILKA loterija 2023” piedalās sekojošu zīmola “MILKA” šokolādes tāfelīšu pirkumi:

EAN KODSPRODUKTA NOSAUKUMS
7622200003938Milka Milkinis 87.5g
7622400005190Milka Happy Cows 100g
3045140105502Milka Alpine Milk 100g
4025700001962Milka White 100g
5998711723491Milka Toffee 100g
7622300719654Milka Caramel 100g
76222014640897Milka Chocolate Dessert 100g
7622210078131Milka Daim 100g
7622210369444Milka Bubbly Milk 90g
7622210369543Milka Bubbly White 95g
3045140118502Milka Wholenut 100g
4025700001023Milka Broken Hazelnut 100g
7622210442086Milka Chips Ahoy 100g
7622210078100Milka Oreo cookies 100g
7622210953681Milka Choco Oreo cookies 100g
7622201121068Milka White Oreo cookies 100g
7622210826053Milka Sandwich Oreo 92g
7622210217196Milka 250g Bubbly Caramel
7622300465674Milka 250G Whole Nuts
7622300200237Milka 250G Alpen Milk
7622210248671Milka 250g Choco Jelly
7622210703521Milka 280g Triolade
7622400904608Milka 300g Crispy Yoghurt
7622300313357Milka 300G Toffee Whole Nuts
7622210240200Milka 300g Oreo
7622210604187Milka 276g Peanut caramel
7622201677855Milka 270g Nutty Wafer
7622210683168Milka 300g Strawberry Cheesecake LED
7622201819552Milka Delicate Dark Alpine Milk 85g
7622201819170Milka Delicate Dark Almond 85g
7622201819408Milka Delicate Dark Salted Caramel 85g
7622210717238Milka Oreo 37g
7622210597335I Love Milka 110g Hazelnut
7622210653062Milka Moments Mix 97g
7622210653147Milka Moments Oreo 92g
7622210711472Milka Mix Single 138g
7622210283276Milka MAM Vanilla 330g
7622210283245Milka MAM Happy Cows 330g
7622201495572Milka Hazelnut Spread 350g